Advies over kindgebonden budget en kinderalimentatie

Op 6 juni schreef ik al over de verschillende berekeningsmethoden die Nederlandse rechtbanken hanteren bij het vaststellen van de kinderalimentatie. Vandaag heeft de Advocaat-Generaal over deze kwestie een advies uitgebracht aan de Hoge Raad. Lees er hier meer over.

Scheiding.jpg

De verschillende berekeningsmethoden zorgen voor veel onduidelijkheid bij rechters, advocaten en klanten. Het gerechtshof in Den Haag heeft daarom de Hoge Raad een prejudiciële vraag gesteld over de wijze waarop met het kindgebonden budget moet worden omgegaan. Nadat de partijen in deze zaak hun standpunten aan de Hoge Raad kenbaar hebben gemaakt, is de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad verzocht om een advies uit te brengen aan de Hoge Raad. Dit advies is vandaag gepubliceerd.

Advies van de Advocaat-Generaal

De Advocaat-Generaal adviseert de Hoge Raad onder meer dat het gehele kindgebonden budget – dus zowel het standaardbedrag als de zogenaamde alleenstaande-ouderkop – bij de draagkracht van de ontvangende ouder moet worden opgeteld. Vervolgens moet naar rato van het inkomen van beide ouders worden bepaald welke bijdrage de ouders in de kosten van de kinderen moeten leveren. Als motivatie bij dit advies schrijft de Advocaat-Generaal dat het kindgebonden budget en de alleenstaande-ouderkop in de eerste plaats inkomensondersteunende maatregelen zijn voor met name huishoudens met lage inkomens. Volgens de Advocaat-Generaal is ‘de alleenstaande-ouderkop onderdeel van het kindgebonden budget en heeft daarom dezelfde strekking. Het is zeker niet de bedoeling geweest dat deze maatregelen gebruikt worden om de kosten van verzorging en opvoeding per individueel kind te ondersteunen. De bijdragen komen toe aan de ouder.’ Het advies van de Advocaat-Generaal staat dan ook lijnrecht tegenover het advies van de werkgroep alimentatienormen: deze werkgroep adviseert rechters namelijk om het kindgebonden budget in mindering te brengen op de behoefte van het kind.

Splitsing kindgebonden budget en alleenstaande-ouderkop

Opmerkelijk is ook dat de Advocaat-Generaal heeft geoordeeld dat hij geen reden ziet ‘om het kindgebonden budget en de alleenstaande-ouderkop voor de berekening van de kinderalimentatie op te splitsen, nu beide toeslagen dezelfde strekking hebben. Ze zijn allebei afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder en dienen allebei in de eerste plaats ter ondersteuning van dit inkomen.’ Dit standpunt is niet in lijn met de berekeningsmethode die vanaf 1 april 2013 wordt gehanteerd. Ik vraag me dan ook af of, als de Hoge Raad daarin meegaat, dit zal leiden aan een stroom van nieuwe verzoeken tot wijziging van kinderalimentaties die na deze datum zijn vastgesteld. Dit zou wel eens voor een grote belasting bij de rechtbank kunnen zorgen.

Beslissing Hoge Raad

De beslissing van de Hoge Raad laat nog even op zich wachten. Het is nog niet duidelijk wanneer deze wordt verwacht. Ik kijk in ieder geval naar deze beslissing uit en houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht je meer willen lezen over de conclusie van de Advocaat-Generaal, bekijk dan deze link.

www.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2015:1711

 

 

 

Over de auteur