Gevolgen aanhouding voor jou en je familie

De deurbel klinkt luid door het stille huis. Gebons op de deur. In de schemer tussen waken en slapen beseft Patrick* niet meteen wat er aan de hand is. Hij schrikt wakker als hij vanuit de woonkamer de vertrouwde stem van zijn vader hoort. Kreunend draait hij zich om en kijkt op de wekker. 6.38 uur. Heeft hij eindelijk een keer ’s ochtends geen college, krijg je zoiets. Slaapdronken waggelt hij naar beneden. Zijn vader zit aan de keukentafel. Een verslagen blik in de ogen. De mannen in uniform naast hem spreken over “aangehouden” en “verdacht van”. Ook hoort Patrick “overtreding van de Opiumwet”. Het gaat in een waas aan Patrick voorbij. Voor hij goed en wel beseft wat er gebeurt, zijn de politieagenten vertrokken met zijn vader in hun midden. Patrick blijft achter. Alleen en vertwijfeld. Wat nu?

03C05984.jpg

Wanneer iemand wordt aangehouden op verdenking van een strafbaar feit, heeft dat niet alleen en enorme impact op de verdachte zelf, maar ook op zijn of haar familie. Naast de twijfel en onzekerheid over hun familielid, komen er vaak allerlei zaken op deze familieleden af waar ze nooit op bedacht zijn geweest. Moet je de aanhouding bijvoorbeeld aan de werkgever van de verdachte vertellen? Meld je je familielid ziek, neem je vakantie op of speel je open kaart? En wat zijn de consequenties? Werkgevers zitten logischerwijs niet te springen om werknemers die worden verdacht van een strafbaar feit. Vaak willen ze hier arbeidsrechtelijke consequenties aan verbinden. Is dat mogelijk? Patrick besluit open kaart te spelen. Een dag later heeft hij hier spijt van. Hij ontvangt een aangetekende brief van de werkgever van zijn vader. ‘Ontslag op staande voet’ staat bovenaan de brief. Kan dat zomaar, vraagt Patrick zich af. 

Arbeidsrechtelijke consequenties van een aanhouding 

Over de arbeidsrechtelijke consequenties van aangehouden verdachten is de nodige jurisprudentie verschenen. In principe hoeft een werkgever niet het loon te betalen over de periode dat een werknemer geen werkzaamheden heeft verricht omdat hij in voorlopige hechtenis zit. Dit volgt uit het uitgangspunt ‘geen arbeid, geen loon’ dat in de wet is opgenomen. Een werknemer op staande voet ontslaan, enkel en alleen omdat hij wordt verdacht van een strafbaar feit, is echter niet zo eenvoudig. Op grond van vaste jurisprudentie geldt dat de enkele afwezigheid door vrijheidsbeneming in de regel een ontslag op staande voet niet rechtvaardigt. Zeker wanneer er sprake is van een verdenking – en geen veroordeling – is grote terughoudendheid op zijn plaats. Alle omstandigheden van het geval moeten echter worden meegewogen. Er zijn situaties denkbaar waarbij ontslag wel mogelijk is, bijvoorbeeld als er een relatie bestaat tussen het strafbare feit en de werkzaamheden. Het uitgangspunt dat een werknemer in voorlopige hechtenis niet op staande voet kan worden ontslaan, is dan ook geen wet van Meden en Perzen. 

Gevolgen aanhouding op het huurrecht

Naast arbeidsrechtelijke consequenties kan een strafrechtelijke aanhouding ook gevolgen op het gebied van huurrecht hebben. Patrick heeft hier geen moment bij stilgestaan. Met behulp van zijn oma zorgt hij ervoor dat de huur tijdig wordt betaald. Hiermee zullen wel geen problemen ontstaan, dacht hij. Hij heeft het echter mis. Twee dagen na de brief van de werkgever, valt er ook een brief van de woningstichting op de mat. Of hij binnen een maand de woning wil verlaten. De contractant (huurder) bewoont de woning immers niet meer, aldus de verhuurder.

Als uitgangspunt geldt dat de vader van Patrick de verplichting heeft om zelf het gehuurde te bewonen. In zijn huurovereenkomst is immers een woonverplichting opgenomen, net zoals in de meeste huurovereenkomsten. Door de aanhouding is dit voor de vader van Patrick niet mogelijk. De verhuurder kan op die grond een vordering bij de kantonrechter indienen om de huurovereenkomst te laten ontbinden. De huurder is immers toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van zijn contractuele verbintenissen – er is sprake van een wanprestatie.

En Patrick dan? Die is meerderjarig en woont al vele jaren in de woning. Maakt dat de situatie anders? Nee, de rechtspraak is hier duidelijk over. Hoewel Patrick meerderjarig is en al jaren in de woning woont, bestaat er geen contractuele relatie tussen hem en de verhuurder. In de regel wordt in dit soort situaties geoordeeld dat het niet van de verhuurder kan worden verlangd dat, gedurende langere tijd genoegen wordt genomen met de situatie, de huurder niet op zijn verantwoordelijkheid van het gehuurde kan worden aangesproken. Ook hier spelen alle omstandigheden van het geval een rol, met name of er sprake is van voorlopige hechtenis of een definitieve veroordeling en, in het laatste geval, hoe lang deze veroordeling is. Er is weliswaar sprake van wanprestatie, maar niet iedere wanprestatie rechtvaardigt ontbinding van de huurovereenkomst.

Gimbrère Advocaten helpt 

Zoals je kunt lezen, is elke zaak anders. Het is dan ook van belang dat zo spoedig mogelijk juridische hulp wordt ingeschakeld om deze omstandigheden te beoordelen. Bij Gimbrère Advocaten ben je hiervoor aan het juiste adres. Wij hebben oog voor alles wat bij de aanhouding van een verdachte komt kijken, zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk. De (juridische) problemen waar de familie van de aangehouden verdachte mee wordt geconfronteerd, verliezen wij niet uit het oog. Dus ben jij of is een familielid van jou aangehouden op verdenking van een strafbaar feit? Schroom niet en neem contact met ons op. Op ons kantoor is de benodigde kennis en expertise aanwezig om jou en jouw familie goed bij te kunnen staan.

*Gefingeerde naam

Over de auteur

LINK Fotografie 1809_58534.jpg
“ Juridisch gedreven met oog voor de cliënt ”

Wim Vos