Nieuwe ‘ketenregeling’ per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 zal de nieuwe ‘ketenregeling’ inwerkingtreden. Deze regeling heeft betrekking op het verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Een tijdelijk arbeidscontract kan en mag namelijk niet steeds worden verlengd. Je leest hier wat er per 1 juli precies gaat veranderen. 

Gimbrere Advocaten - Voor alle juridische kwesties.jpg

Op grond van de huidige wetgeving ontstaat na een ‘keten’ arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De nieuwe ketenregeling per 1 juli bepaald net als de huidige regeling dat het aantal schakels in de keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd drie zal zijn. De totale duur van de keten wordt echter beperkt, namelijk van drie naar twee jaar. Dit betekent dat er (in beginsel) na twee jaar altijd sprake is van een contract voor onbepaalde tijd. Hiervan kan onder bepaalde voorwaarden wel worden afgeweken. Let wel, ook hier is een maximum van toepassing van ten hoogste zes contracten gedurende een periode van 48 maanden. Bovendien zal er sprake moeten zijn van een uitzendovereenkomst of moet er uit de betreffende cao blijken dat de aard van de functie deze verlenging vereist.

Nieuwe onderbrekingstermijn

De tot 1 juli toegestane onderbrekingstermijn (dus de termijn tussen de opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd) wordt per 1 juli verlengd van drie maanden naar zes maanden. Dit betekent concreet dat de door de werknemer gewerkte dienstjaren blijven gelden als hij voor een duur van zes maanden of korter uit dienst is geweest. Ten aanzien van (de tussenpozen tussen) de overeengekomen arbeidsovereenkomsten vóór 1 juli blijft de ‘oude’ ketenregeling van toepassing (tussenpozen van drie maanden).

Overgangsrecht

Met ingang van 1 juli geldt de nieuwe ketenregeling, zoals hierboven is toegelicht, met dien verstande dat het ‘oude’ recht van toepassing blijft op per 1 juli lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dit betekent dat lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op 1 juli niet vanzelf arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zullen worden. In de situatie dat partijen deze arbeidsovereenkomst op of na 1 juli willen verlengen, is de nieuwe ketenregeling wél van toepassing. De nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die binnen 6 maanden na de laatste arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, is dan een ‘opvolgende arbeidsovereenkomst’ en is onderdeel van de keten. 

Conclusie en tips

Er zijn veel verschillende situaties denkbaar zoals wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op 1 juli niet langer dan 24 maanden duurt, maar uiteindelijk de duur van 24 maanden wel zal passeren. In zo’n geval ontstaat er geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en eindigt de betreffende arbeidsovereenkomst alsnog van rechtswege. Het is van belang dat jij je nu al afvraagt of je een arbeidsovereenkomst wil verlengen en zo ja, voor hoe lang. In het geval je voor 1 juli overgaat tot het verlengen van een arbeidsovereenkomst, blijft de oude ketenregeling immers nog van toepassing. Ook in dit geval betekent dit slechts uitstel, want de nieuwe ketenregeling zal na verloop van tijd ook in deze situatie gaan gelden. Wil je meer weten over deze wijzigingen? Neem dan vrijblijvend contact op met Gimbrère International Advocaten!

Over de auteur

Claudie-Gimbrere.jpg
“ Praktisch adviseren en begeleiden van innovatieve ondernemers en particulieren ”

Claudie Gimbrère