Samenwonen "als waren zij gehuwd"

Vervalt de partneralimentatie wanneer de ex-echtgenoot een nieuwe partner heeft? Nee, dit is niet per definitie het geval. De wet zegt dat de partneralimentatieplicht eindigt wanneer de ex-partner waarvoor alimentatie moet worden betaalt, samen gaat wonen met een ander ‘als waren zij gehuwd’. Maar wat wordt nu eigenlijk onder  ‘als waren zij gehuwd’ verstaan?

Getrouwd als waren gehuwd.jpg

Volgens de Hoge Raad moet terughoudend worden beoordeeld of sprake is van ‘samenwonen als waren zij gehuwd’. De reden daarvoor is dat de verplichting tot het betalen van partneralimentatie definitief vervalt als de ex-partner met een ander gaat samenwonen ‘als waren zij gehuwd’. Het is dan ook van groot belang dat een dergelijk verzoek goed onderbouwd wordt aan de hand van concrete feiten en omstandigheden.

De Hoge Raad stelt voor het aannemen van ‘samenwonen als waren zij gehuwd’ de volgende eisen:

Er moet sprake zijn van een ‘wederzijdse verzorging’;
Er moet sprake zijn van een ‘duurzame affectieve relatie’;
De ex-partner en de nieuwe partner moeten een ‘gemeenschappelijke huishouding voeren’.
 

Dit zijn nog steeds vage eisen. Lagere rechters en de Hoge Raad hebben deze eisen verder uitgewerkt. Per aspect zal ik een aantal voorbeelden geven. Uiteraard zijn dit niet de enige omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van het verzoek, maar het geeft je wel een idee waaraan gedacht kan worden.

 

Wederzijdse verzorging

Wanneer de ex-partner voor zijn/haar nieuwe partner brood smeert, kookt, de hond uitlaat en huishoudelijke taken verricht, in combinatie met zorg voor elkaars kinderen, levert dit voldoende wederzijdse verzorging op. Als de ex-partner bijna elke dag in het huis van zijn/haar nieuwe partner verblijft, geld geeft voor boodschappen, mee-eet en mee ontbijt, gebruik maakt van de auto, en post ophaalt is er ook aanleiding om te spreken van wederzijdse verzorging.

 

Duurzame affectieve relatie

De duurzaamheid betekent dat de ex-partner voor ogen moeten hebben dat het samenwonen niet ‘voor even’ is. De ex-partner moet verwachten dat dit samenwonen voor langere tijd zal voortduren. Een affectieve relatie brengt daarnaast met zich brengt dat partners op gezette tijden samen activiteiten ondernemen. Men kan geen duurzame affectieve relatie  ‘als waren zij gehuwd’ met een ander hebben als deze andere persoon nog gehuwd is. Het is immers niet mogelijk om met twee personen tegelijkertijd gehuwd te zijn. De vraag is natuurlijk of dit standpunt niet achterhaald is…

 

Gemeenschappelijke huishouding

Wanneer de woning van de ex-partner een hoger waterverbruik heeft dan gemiddeld voor een eenpersoonshuishouden kan dit een indicatie zijn dat hij/zij met een ander een gemeenschappelijke huishouding voert. Dat geldt ook wanneer de ex-partner en zijn/haar huidige partner samen koken, eten en huishoudelijke klusjes doen. Een gezamenlijk bankrekening en/of een gezamenlijk huishoudpotje kan ook van doorslaggevende betekenis zijn. Het is echter nog niet zo makkelijk om een en ander aan te tonen.

Het is vaak niet eenvoudig aan te tonen dat je  ex-partner ‘samenwoont als waren hij/zij gehuwd’. Bewijzen ontbreken vaak. Het kan derhalve zinvol zijn een professional in te schakelen die voor jou het onderzoek verricht. De kans van slagen van het verzoek tot beëindiging van de partneralimentatie wordt daardoor vaak groter. In veel gevallen wegen de kosten dan ook op tegen de baten en onder omstandigheden kunnen deze kosten worden verhaald op de ex-partner. Daarover later meer!

 

Over de auteur