VvE-besluiten: ben zorgvuldig en wees op uw hoede

VvE-besluiten: ben zorgvuldig en wees op uw hoede

Besluiten die zijn genomen tijdens een Algemene Ledenvergadering van een Vereniging van Eigenaars (VvE) houden niet altijd stand wanneer deze door de rechtbank worden getoetst. Dit bleek maar weer eens in een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 18 september 2018.

 

Gracht.jpg

Het VVE-recht is een aparte tak van sport. Vaak functioneert een VvE naar behoren. Soms leidt een VvE een slapend bestaan. Maar soms gaat het ook goed mis. Een en ander wordt vaak gestart door een oplettend lid van een VvE die het niet eens is met een besluit dat in een Algemene Ledenvergadering is genomen – waarbij dit lid niet zelden de enige tegenstem is – en naar de middelen grijpt die hem of haar op grond van de wet ter beschikking staan. Een lid van een VvE kan binnen een maand na een besluit een verzoek bij de rechtbank indienen om een besluit te vernietigen. Ook kan een beroep worden gedaan op de nietigheid van een besluit, wanneer dit in strijd is met het Splitsingsreglement, het basisdocument van een VvE.

Nadat een lid deze stap zet, buigt de rechtbank zich over de kwestie.  Het is immers niet zo dat de rechtbank zomaar meegaat met een besluit van een VvE wanneer dit met een overgrote meerderheid is genomen. Een voorbeeld hiervan is een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van vorige maand.

De eigenaars van de winkels in een winkelcentrum in Hoorn waren verenigd in een VvE. Dwars door dit winkelcentrum liep ooit een gracht. De VvE had plannen gemaakt om de gracht te dempen om zo het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. Tijdens een ALV in 2014 was besloten dat de leden hiervoor een extra (forse) bijdrage moesten betalen. Een van de leden van de VvE was het hier niet mee eens en hij had de betalingen aan de VvE opgeschort. De VvE heeft vervolgens een procedure opgestart tegen dit lid en betaling van de achterstallige bijdragen gevorderd. De rechtbank heeft de VvE in het gelijk gesteld.

Er is hoger beroep ingesteld. Het betreffende lid van de VvE heeft in hoger beroep betoogd dat de VvE het besluit tot het opleggen van een extra bijdrage voor het dempen van de gracht niet had kunnen nemen, omdat dit besluit in strijd zou zijn met het Splitsingsreglement van de VvE en om die reden nietig zou zijn.

Het Gerechtshof volgt dit argument.  In het Splitsingsreglement is bepaald dat tot de schulden en kosten van de VvE onder meer behoren de schulden en kosten die zijn gemaakt in verband met het onderhoud of het gebruik van gemeenschappelijke zaken. Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat de gedempte gracht niet is te beschouwen als een gemeenschappelijke zaak, maar als openbare grond. Dit houdt in dat de bijdrage voor het dempen van de gracht niet voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren mocht worden gebracht. Het besluit uit de ALV van 2014 is nietig en de VvE heeft ten onrechte een bedrag van bijna €25.000,- van het lid gevorderd.

Dit voorbeeld illustreert dat het van groot belang is om voor het in stemming brengen van besluiten in een ALV na te gaan of zo’n besluit wel kan worden genomen op grond van het Splitsingsreglement. Anders kunt u jaren na dato nog worden geconfronteerd met het feit dat een besluit nietig wordt bevonden of wordt vernietigd.

Twijfelt u of bent u geconfronteerd met een gerechtelijke procedure, neem dan gerust contact met ons op!

 

 

Over de auteur

LINK Fotografie 1809_58534.jpg
“ Juridisch gedreven met oog voor de cliënt ”

Wim Vos