Privacyverklaring Gimbrère Advocaten

Gimbrère Amsterdam B.V. (Handelsregisternummer: 64510948) en Gimbrère Advocaten C.V. (Handelsregisternummer: 67664628), beide mede h.o.d.n. Gimbrère International Advocaten (hierna ook te noemen: “Gimbrère” of “wij” of “ons”), verwerken persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een natuurlijk persoon die direct of indirect herleidbaar zijn tot die persoon of waarbij de mogelijkheid bestaat om die informatie te herleiden naar de betreffende persoon.

Met ‘verwerken’ bedoelen we alle handelingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Gimbrère hecht belang aan de bescherming van uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op de wijze zoals beschreven in deze privacyverklaring. De wijze waarop Gimbrère persoonsgegevens verwerkt, is voorts in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna ook te noemen: “Avg”) die per 25 mei 2018 van kracht is in alle EU-lidstaten*.
 

1. Toepassingsbereik van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Gimbrère persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten van Gimbrère;
 • bezoekers van het kantoor van Gimbrère;
 • deelnemers van de bijeenkomsten van Gimbrère;
 • bezoekers van de websites van Gimbrère (www.gimbrere-amsterdam.com en www.gimbrere.nl );
 • personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van Gimbrère;
 • personen die het contactformulier op de websites van Gimbrère hebben ingevuld;
 • alle overige personen die met Gimbrère contact opnemen of van wie Gimbrère persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Deze privacyverklaring verstrekt informatie over:

 • de (categorieën van) persoonsgegevens die door Gimbrère worden verwerkt;
 • het doel en de rechtmatigheid van die verwerking;
 • de beginselen (eisen) waar de verwerking van die persoonsgegevens aan moet voldoen;
 • gevallen waarin persoonsgegevens worden gedeeld met derde partijen;
 • de plichten van Gimbrère als verwerkingsverantwoordelijke;
 • de rechten van de betrokkenen (personen) van wie de gegevens worden verwerkt.

Gimbrère wenst onder geen enkel beding persoonsgegevens te verwerken van minderjarigen die haar websites bezoeken. Gimbrère kan echter niet verifiëren of de bezoekers van haar websites minderjarig zijn en adviseert personen die het ouderlijk gezag of de voogdij over een minderjarige hebben om diens online gedrag te monitoren, zodat de gegevens van die minderjarigen niet door Gimbrère worden verwerkt.

Indien het voor u niet duidelijk is of deze privacyverklaring op u van toepassing is, kunt u uiteraard contact met ons opnemen op de wijze zoals omschreven in artikel 8 van deze privacyverklaring.
 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Gimbrère verwerkt persoonsgegevens die een betrokkene zelf (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, het klantencontactformulier of door inschrijving voor de nieuwsbrief op de website van Gimbrère) heeft verstrekt. Daarbij kunt u denken aan persoonsgegevens zoals:

 • NAW-gegevens en andere contactgegevens zoals uw e-mail adres en telefoonnummer;
 • huwelijkse staat;
 • organisatie en functie;
 • financiële en administratieve gegevens;
 • alle andere informatie die noodzakelijk is voor het doel waarvoor die informatie is verstrekt en die vrijwillig door de betrokkene aan Gimbrère ter beschikking wordt gesteld.

Gimbrère kan tevens persoonsgegevens verwerken die, in opdracht van en met toestemming van een betrokkene, worden opgevraagd bij of verstrekt worden door derde partijen/instanties zoals;

 • advocatenkantoren en/of deurwaarderskantoren;
 • de Kamer van Koophandel;
 • het UWV;
 • het Kadaster;
 • de Raad voor Rechtsbijstand;
 • het Juridisch Loket;
 • alle overige instanties die persoonsgegevens verwerken van de betrokkene en waarvan het verwerken van die persoonsgegevens noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze door Gimbrère worden opgevraagd of aan Gimbrère worden verstrekt.
   

3. Grondslagen voor de verwerking

Gimbrère verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om aan u (juridische) diensten te kunnen verlenen. Gimbrère verwerkt persoonsgegevens voorts uitsluitend op één (of meer) van de volgende wettelijke grondslagen:

 • door u gegeven toestemming. Met toestemming wordt bedoeld; iedere vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u aanvaardt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. De verleende toestemming kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken. Intrekking doet niets af aan de rechtmatigheid van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Gimbrère rust, zoals de verplichtingen volgend uit de Advocatenwet om een dossier bij te houden (en te bewaren) en uw identiteit te controleren, alsmede de verplichting volgend uit de Wwft om (in sommige gevallen) een cliëntenonderzoek uit te voeren;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Gimbrère, zoals fraudepreventie of marketingdoeleinden.
   

4. Verwerkingsdoeleinden

Gimbrère verwerkt alle persoonsgegevens die noodzakelijk en ter zake dienend zijn om haar diensten aan u te kunnen verlenen. Dat betekent in ieder geval dat Gimbrère persoonsgegevens verwerkt met als doel:

 • het aangaan en uitvoeren van door u en Gimbrère gesloten overeenkomst(en) betreffende (juridische) dienstverlening;
 • het verzenden van declaraties;
 • het verzenden van declaraties aan derden (zoals );
 • het onderhouden van (cliënten)contact, waaronder mede verstaan het verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie waar u om heeft verzocht.
   

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Gimbrère heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen waardoor uw persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat uw persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 

6. Bewaren van persoonsgegevens

Gimbrère bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Gimbrère hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • gegevens uit het zaaksdossier: 5 jaar na het afsluiten van een zaak;
 • administratieve en financiële gegevens: 7 jaar na het afsluiten van een zaak;
 • gegevens van sollicitanten: maximaal 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • gegevens van bestaande klantrelaties: direct nadat zij verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens, behoudens de gevallen waarin Gimbrère die gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
 • gegevens die bezoekers van de website op het klantencontactformulier achterlaten: 5 jaar na vastlegging van die gegevens, tenzij door de betrokkene eerder wordt verzocht om vernietiging van die gegevens;
 • gegevens van personen die zich voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven: direct nadat zij zich hebben uitgeschreven van de nieuwsbrief.
   

7. Delen van persoonsgegevens

Gimbrère kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverlenende organisaties (“verwerkers”) inschakelen om uitvoering te geven aan de verwerkingsdoeleinden zoals onder artikel 4 van dit privacystatement is omschreven. Met die verwerkers sluit Gimbrère een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Avg daaraan stelt. Uw rechten worden door de verwerker op dezelfde wijze gewaarborgd als Gimbrère die rechten waarborgt en zoals die rechten in dit privacystatement zijn omschreven.

Gimbrère geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
 

8. Rechten en verzoeken

U hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waardoor deze zijn verkregen, behoudens de gevallen waarin Gimbrère die gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
 • het recht op beperking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt voor verder informatie of voor het indienen van een verzoek zoals hierboven genoemd, contact opnemen met Gimbrère door een e-mail te zenden aan: info@gimbrere.nl
 

9. Wijzigingen privacystatement

Gimbrère kan dit privacystatement op ieder moment wijzigen. De meeste actuele versie van dit privacystatement is te allen tijde op de website van Gimbrère gepubliceerd. Gimbrère adviseert u daarom om met regelmaat de website van Gimbrère te raadplegen.

* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

Bel. Mail.
Of kom langs.

Er is altijd een praktische oplossing, en een advocaat van Gimbrère helpt je daarbij

Waarom Gimbrère

 • Daadkrachtig = Sterk
 • Vakkundig en gemotiveerd
 • Proactief, slagvaardig en altijd bereikbaar
 • Oplossingsgericht
 • Er is altijd een praktische oplossing, en een advocaat van Gimbrère helpt je daarbij